هر که دو زبان را بداند در حکم دو نفر است

گروه سنی

بزرگسالان

گروه سنی بزرگسالان

  اين گروه از پايان دانشگاه شروع و محدوديت سني ندارد. اين گروه پس از موفقيت در دوره فوق مي توانند در سطح FCEثبت نام کنند و برای دوره IELTSآماده خواهند شد.