هر که دو زبان را بداند در حکم دو نفر است

مدیران

مدیران