هر که دو زبان را بداند در حکم دو نفر است

فرصت های

شغلی

فرصت های شغلی

موسسه زبان ملل از واجدین شرایط منشیگری جهت استخدام با سابقه کار دعوت به همکاری مینماید.
استخدام مدرس زبان های زنده دنیا با peyment عالی و مزایا.