هر که دو زبان را بداند در حکم دو نفر است

صدای مشتری

لطفا صبر کنید