هر که دو زبان را بداند در حکم دو نفر است

دیکشنری

آنلاین

دیکشنری آنلاین

Cambridge Dictionary

oxford dictionary