هر که دو زبان را بداند در حکم دو نفر است

دوره

خردسالان و کودکان

دوره خردسالان و کودکان

دوره ویژه خردسالان (۷-۵ سال) : استفاده از مجموعه کتاب های Tiny Talkشامل ۶ سری کتاب.

 

هدف این دوره آشنا کردن زبان آموز با کلمات و عبارات ساده و کاربردی محاورات روزانه و ساختن پایه مکالمه به کمک تجهیزات کمک آموزشی ویژه درجهت ارتقاء سطح Speakingو Listeningبا جمعیت حداکثر ۸زبان آموز می باشد.این دوره ها توسط اساتید مجرب و آشنا با روانشناسی کودک به نحوه ای برگزار می شود که کودک به صورت ناخودآگاه به فراگیری می پردازد بنابراین کودک کاملا در امنیت روانی قرار می گیرد. لازم به ذکر است به جهت پیچیدگی و حساسیت دوره های ویژه خردسالان و کودکان همکاری آموزشی اولیاء محترم در جهت مشاوره آموزشی بخش مهمی از ایــن دوره هــا را تشکیـل می دهد. پس از پایان این دوره ها خردسالان عزیز وارد دوره های کودکان می شوند .