هر که دو زبان را بداند در حکم دو نفر است

تصاویر

گوناگون

تصاویر گوناگون