هر که دو زبان را بداند در حکم دو نفر است

اخبار

اخبار